Tutkimusluvat

Karelian henkilökuntaa ja opiskelijoita on ohjeistettu tutkimuslupasioissa henkilökunnan intrassa ja opiskelijoiden Pakki-portaalissa.

Ohjeet tutkimusluvan hakemiseen Karelian ulkopuolisille toimijoille

Kaikkiin Karelia-ammattikorkeakoulua tai sen opiskelijoita ja henkilökuntaa koskeviin tiedon luovuttamista vaativiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin vaaditaan aina kirjallinen tutkimuslupa. Tutkimuslupa haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka sisältää tutkimusluvan hakijaa, tutkimusta ja tutkimukseen tarvittavia tietoja koskevat tiedot. Liitteeksi edellytetään tutkimussuunnitelma. Pyydettäessä henkilötietojen luovuttamista, hakemuksen lisäksi tarvitaan myös rekisteriseloste.

Tutkimusluvan myöntäminen ja tietojen luovuttaminen

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan skannattuna sähköpostiosoitteeseen opiskelijapalvelut@karelia.fi. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi (2) viikkoa. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Henkilöstön osalta luovutetaan vain työsähköpostiosoitteet (laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)) tai kysely organisoidaan henkilöstöintran kautta.

Opiskelijoiden osalta luovutetaan vain niiden yhteystiedot, jotka ovat Opiskelijahallintojärjestelmän perustiedoissa antaneet luvan tietojensa luovuttamiseen tutkimustarkoitukseen tai kysely organisoidaan opiskelijoiden Pakki-portaalin kautta. Tutkimusluvan myöntämisen menettelytapaohje perustuu Tietosuojalakiin (1050/2018) ja Lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Muiden tutkimuksiin tarvittavien tietojen luovuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely

Tutkijan tulee tutkimukseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa sitoutua noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) ja voimassa olevan kansallisen tietosuojalain (1050/2018) määräyksiä.

Lisätietoja hekilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta löytyy Tietosuojavaltuutetun www-sivuilta.

Tässä on linkki, josta löytyvät Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuojailmoitukset/rekisteriselosteet.

Tutkimuslupahakemuksista perittävät maksut

Tutkimuslupamaksu peritään, jos tutkimus koskee

  • opiskelijoita tai henkilöstöä koskevien tietojen luovuttamista excelinä suojatulla sähköpostilla tutkijalle,
  • tutkimukseen liittyvän kyselyn organisointia opiskelijoiden Pakki-portaalin, henkilöstöintran kautta tai sähköpostikyselynä kohderyhmälle,
  • opiskelijoiden tai henkilökunnan haastattelua, ryhmäkeskustelua, videointia/äänittämistä.

Muiden tutkimukseen tarvittavien tietojen luovuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.
Tuntiveloitus 80 € (+ alv), minimiveloitus 150 € (+alv)

Maksusta voidaan luopua, mikäli hakija on Karelian sopimus- tai hankekumppani ja Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöä osallistuu tutkimustyöhön tai Karelia-ammattikorkeakoulu saa halutessaan käyttöönsä tutkimuksen tulokset.

Tarvittaessa tiedot toimitetaan suojattuna sähköpostina. Karelia-ammattikorkeakoulu laskuttaa tutkimusluvan hakijaa erillisellä laskulla.