Turvallisuus

Turvallisuus on yhteinen asia

Karelia-ammattikorkeakoulussa turvallisuustyötä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten kanssa. Kaiken toiminnan perustana on ennakoiva turvallisuustyö ja korkeakouluturvallisuuden jatkuva kehittäminen osana arkea. Turvallisuustyön perustan muodostavat vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi ja ‑hallinta, mikä tarkoittaa sitä, että toimintaamme kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan, käsitellään sekä seurataan säännöllisesti.

Turvallisuustyön organisointi

Karelia-ammattikorkeakoulussa turvallisuusjohtamisesta vastaavat rehtori sekä talous- ja hallintojohtaja, joka toimii oman toimen ohella myös turvallisuuspäällikkönä. Lisäksi Kareliassa toimii nimetty turvaryhmä, joka vastaa korkeakouluturvallisuuden johtamisesta sekä uhka- ja kriisitilanteiden ennakoinnista, menettelyistä, akuuttitilanteiden tarvitsemista toimenpiteistä sekä kriisiviestinnästä.

Jokaisella on vastuu turvallisesta työ- ja opiskeluympäristöstä

Turvallisuustoiminnan tärkein kohde on kampuksilla olevat henkilöt (henkilökunta, opiskelijat, kampuksilla olevat palvelujen tuottajat, vierailijat ja muut toimijat), joiden turvallinen toimiminen Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksilla pyritään takaamaan eri toimenpiteillä.

Henkilöturvallisuutta varmistetaan mm. harjoituksilla (turvallisuusluennot/-kävelyt), ensiapukoulutuksilla, alkusammutuskoulutuksilla ja poistumisharjoituksilla, jotka perustuvat vuosittaiseen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmaan. Harjoituksiin osallistuvat henkilöstö, opiskelijat ja muut kampuksilla toimivat tahot.

Kaikki kampuksilla toimivat henkilöt voivat tehdä turvallisuushavaintoja ja ilmoittaa poikkeavista havainnoista Karelia-ammattikorkeakoululle. Havainnot voivat koskea tiloja tai laitteita, kulkureittejä sisällä tai ulkona, piha-aluetta tai pysäköintialuetta, kampuksella liikkuvia henkilöitä, jotka ovat kampuksen toimijoita tai ulkopuolisia. Ilmoituksen voi tehdä intranetissä (henkilökunta, opiskelijat) olevan turvallisuushavainto ‑linkin kautta tai QR-koodin avulla tai sähköpostitse (turvallisuus(at)karelia.fi). Ilmoitus päätyy Karelia ammattikorkeakoulun turvaryhmälle, joka käsittelee turvallisuushavainnot ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tikkarinteen turvallisuusvideo
Wärtsilän turvallisuusvideo

Yhteystiedot:

Turvallisuudesta vastaava johtaja p. +358 50 373 8458, sposti: turvallisuus(at)karelia.fi

Tietosuoja Karelia-ammattikorkeakoulussa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja muiden henkilön luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen suojaamista. Tietosuojasta huolehtimisella varmistetaan toiminnan vastuullisuus ja asianmukaisuus niin lainsäädännön kuin eettisten toimintatapojen kannalta. Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuojapolitiikassa määritellään perusperiaatteet, kuinka kaikissa ammattikorkeakoulun toiminnoissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.

Karelia-ammattikorkeakoulussa kerätään ja käsitellään muun muassa opintoihin, työntekijöihin sekä tutkimus‑, kehittämis-ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviä henkilötietoja sisältäviä rekistereitä. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on näissä rekisterinpitäjänä ja henkilötietoja käsittelevät ovat henkilötietojen käsittelijöitä.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön kulloinkin sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen saajille. Tämän linkin kautta löydät Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuojailmoitukset/-selosteet: https://karelia.meitademo.fi/rekisteriselosteet

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: puhelin: +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi, osoite: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu.

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.

Voit tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön tästä tarkastuspyyntö ‑linkistä.