Avoin tiede ja tutkimus Kareliassa

“Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.” (Karelia-amk:n laatukäsikirja)

Karelia saavutti v. 2019 toteutetussa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten avoimen toimintakulttuurin arvioinnissa viidennen eli korkeimman tason.

Karelian strategiassa 2020–2030 on sitouduttu avoimen toimintakulttuurin edistämiseen.

Karelia on myös allekirjoittanut valtakunnallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen.

Rehtori Petri Raivo allekirjoittanut seuraavat avoimia toimintatapoja edistävät asiakirjat:

Koulutukset ja oppaat henkilöstölle ja opiskelijoille

Koulutukset henkilöstölle syksyllä 2020
  • 3.9. klo 10–12 Kansainvälisten projektien sopimushallinnan erityispiireitä (Etäyhteydellä)
  • 5.11. klo 10–12 Hanketulosten ylläpito ja säilytysvastuut
  • Klinkoita järjestetään tarpeen mukaan.
Koulutukset henkilöstölle keväällä 2021 
  • 28.1. klo 10–12 Sopimukset — projektin peikko vai pelastus (Etäyhteydellä)
  • 25.3. klo 10–12 Oikeude TKI-hankkeissa ja oikeuksiensiirtosopimukset
  • Klinkoita järjestetään tarpeen mukaan.
  • Avoimen tieteen verkkokurssit (4 x 1op) Campus Onlinen tarjonnassa

Kareliassa järjestetään Kirjoittajmisen kynnys matalaksi ‑työpajoja tarpeen mukaan. Työpajojen materiaalit ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Karelian opiskelijoille ATT:n perusteita esitellään kirjaston järjestämässä tiedonhankinnan opetuksessa.

Avoin viestintä

 

Karelian Vasu-verkkolehti:

Webinaarit, videot ja podcastit:

Karelian TKI-ympäristöt — ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Karelian tutkimusympäristöt ja niihin liittyvät palvelut löytyvät tiedejatutkimus.fi ‑portaalista.

Aineistojen hallinta Kareliassa

Tutkimusaineistojen haku

Karelian tutkimusaineistoja voi hakea ja selata Karelian verkkosivujen kautta.

Tutkimusaineistoja on löydettävissä myös valtakunnallisen Etsin-palvelun kautta. Esim. Peltojen eroosioherkkyyskartta 2019 ‑aineisto.

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka

Karelia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä.

Lomake hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä ilmoittamiseen.

Kareliassa toimii tutkimusetiikan tukihenkilö joka tarjoaa luottamuksellista ja puolueetonta tukea erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa. 

Karelian eettinen toimikunta kokoontuu tarvittaessa tekemään tutkimussuunnitelmien eettistä ennakkoarviointia.

Avoin oppiminen

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Avoimet oppimateriaalit ‑opas.

Karelian toimijat

Rehtori on nimennyt työryhmän edistämään avoimen toimintakulttuurin kehittämistä Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työryhmässä on edustajat TKI- ja palveluliiketoiminnan yksiköstä, kirjasto- ja tietopalveluista, tietohallinnosta sekä koulutuksesta (ml. tutkimuseettinen tukihenkilö). Työryhmän puheenjohtajana toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

Karelian ATT-toimijoiden yhteinen sähköposti: att@karelia.fi

Karelian IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelun vastuuhenkilönä toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen. IDA on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Jos tarvitset säilytystilaa IDAan, ota yhteyttä Anne Ilvoseen tai att@karelia.fi.

Linkkejä